Estatística e Matéria produzida por:
Michael Serra - Taizen Saint Seiya
Fontes:
Saint Seiya's Burning Blood
Naoki Blog (Cyna.net)
Rosenbach Web

 
ANIMADORES E DIRETORES DE ANIMAÇÃO

Conheça os diretores e animadores de Saint Seiya episódio por episódio. E mais abaixo uma explanação sobre a distrubuição destes na produção.

 Diretores de Animação  Animadores
001 - Shingo Araki
002 - Tetsuro Aoki
003 - Kenzu Hasegawa
004 - Hirotoshi Kaneko
005 - Hisashi Takai
006 - Tetsuro Aoki
007 - Kenzu Hasegawa
008 - Joji Ooshima
009 - Hisashi Takai
010 - Mitsuo Shindo
011 - Nobuyoshi Sasakado
012 - Yukihiro Makino
013 - Goro Nakajima
014 - Tomoko Kobayashi
015 - Masahiro Naoi
016 - Shingo Araki
017 - Mitsuo Shindo
018 - Nobuyoshi Sasakado
019 - Yukihiro Makino
020 - Tomoko Kobayashi
021 - Masahiro Naoi 
022 - Mitsuo Shindo
023 - Shingo Araki
024 - Nobuyoshi Sasakado
025 - Joji Ooshima
026 - Zenkichi Inamatsu
027 - Tetsuro Aoki
028 - Masahiro Naoi
029 - Tomoko Kobayashi
030 - Shingo Araki
031 - Tomoko Kobayashi
032 - Nobuyoshi Sasakado
033 - Yoshikichi Inadu
034 - Tetsuro Aoki
035 - Mitsuo Shindo
036 - Masahiro Naoi
037 - Tomoko Kobayashi
038 - Nobuyoshi Sasakado
039 - Mitsuo Shindo
040 - Eisaku Inoue
041 - Masahiro Naoi
042 - Tetsuro Aoki
043 - Tomoko Kobayashi
044 - Mitsuo Shindo
045 - Shingo Araki
046 - Nobuyoshi Sasakado
047 - Eisaku Inoue
048 - Masahiro Naoi
049 - Mitsuo Shindo
050 - Tomoko Kobayashi
051 - Shingo Araki
052 - Nobuyoshi Sasakado
053 - Eisaku Inoue
054 - Mitsuo Shindo
055 - Shizuo Kawai
056 - Masahiro Naoi
057 - Shingo Araki
058 - Nobuyoshi Sasakado
059 - Mitsuo Shindo
060 - E. Inoue, S. Araki
061 - Masahiro Naoi
062 - Shizuo Kawai
063 - Nobuyoshi Sasakado
064 - Mitsuo Shindo
065 - Kazuko Tadano 
066 - Eisaku Inoue
067 - Masahiro Naoi
068 - Mitsuo Shindo
069 - Shizuo Kawai
070 - Nobuyoshi Sasakado
071 - Eisaku Inoue
072 - Masahiro Naoi
073 - Tomoko Kobayashi
074 - Shingo Araki
075 - Mitsuo Shindo
076 - Nobuyoshi Sasakado
077 - Masahiro Naoi
078 - Tomoko Kobayashi
079 - Eisaku Inoue
080 - Mitsuo Shindo
081 - Masahiro Naoi
082 - Nobuyoshi Sasakado
083 - Tomoko Kobayashi
084 - Eisaku Inoue
085 - Mtsuo Shindo
086 - Masahiro Naoi
087 - Nobuyoshi Sasakado
088 - Tomoko Kobayashi
089 - Eisaku Inoue
090 - Mitsuo Shindo
091 - Masahiro Naoi
092 - Nobuyoshi Sasakado
093 - Tomoko Kobayashi
094 - Eisaku Inoue
095 - Mitsuo Shindo
096 - Masahiro Naoi
097 - Nobuyoshi Sasakado
098 - Tomoko Kobayashi
099 - Mitsuo Shindo
100 - Shingo Araki
101 - Masahiro Naoi
102 - Tomoko Kobayashi
103 - Nobuyoshi Sasakado
104 - Mitsuo Shindo
105 - Shingo Araki
106 - Masahiro Naoi
107 - Tomoko Kobayashi
108 - Tomoko Kobayashi
109 - Nobuyoshi Sasakado
110 - Eisaku Inoue
111 - Shingo Araki
112 - Nobuyoshi Hoshikawa
113 - Nobuyoshi Sasakado
114 - Shingo Araki
115 - S. Araki, M. Himeno
116 - Eisaku Inoue 
117 - Michinori Chiba 
118 - Shingo Ishikawa 
119 - Eisaku Inoue 
001 - Michi Himeno, Joji Yanase
002 - Takahiro Iida, Satoshi Shigeta
003 - Junji Uesugi, Kunihiko Natsume
004 - Hironobu Saito, Makoto Takahoko
005 - Atsuko Ishida, Norimoto Togura
006 - Yukihiro Makino, Takahiro Iida
007 - Junji Uesugi, Kunihiko Natsume
008 - Shigemasa Kajiwara, Eiji Uemura
009 - Mayumi Watanabe, Norimoto Togura
010 - Tatsuya Furukawa, Kimiko Yamauchi, Kenji Suzuki
011 - Noboyoshi Sasakado, Eisaku Inoue
012 - Tetsuro Aoki, Satoshi Shigeta
013 - Junji Uesugi, Kunihiko Natsume
014 - Shigemasa Kajiwara, Eiji Uemura
015 - Nobuyoshi Yamazaki, Yoshiharu Suzuki
016 - Michi Himeno, Joji Yanase
017 - T. Furukawa, K. Suzuki, E. Endo, Kimiko Yamauchi
018 - Nobuyoshi Sasakado
019 - Tetsuro Aoki, Satoshi Shigeta
020 - Shigemasa Kajiwara, Eiji Uemura
021 - Osamu Ishikawa, Hitoshi Inaba
022 - Tatsuya Furukawa, Eiichi Endo, Kimiko Yamauchi
023 - Michi Himeno
024 - Nobuyoshi Sasakado
025 - Tomoko Kobayashi, Shigeru Murakami
026 - Takashi Sogabe, Yasuhiko Kamata
027 - Takahiro Iida, Satoshi Shigeta
028 - Hitoshi Inaba, Jo Tanaka
029 - Tatsuya Furukawa, Kenji Suzuki
030 - Michi Himeno
031 - Tomoko Kobayashi, Shigeru Murakami
032 - Nobuyoshi Sasakado
033 - Takashi Sogabe, Yasuhiko Kamata
034 - Shizuo Kawai, Satoshi Shigeta
035 - Tatsuya Furukawa, Kenji Suzuki
036 - Hitoshi Inaba, Yasuharu Suzuki
037 - Kyoko Fukui, Etsuko Sugiura
038 - Takashi Sogabe, Nobuyoshi Sasakado
039 - Tatsuya Furukawa, Takeyuki Suzuki
040 - Takashi Sogabe, Eisaku Inoue
041 - Hitoshi Inaba, Osamu Ishikawa
042 - Shizuo Kawai, Tetsuro Aoki
043 - Hiromasa Imai, Tetsuro Aoki
044 - Tatsuya Furukawa, Takeyuki Suzuki
045 - Michi Himeno
046 - Nobuyoshi Sasakado
047 - Eisaku Inoue, Takashi Sogabe
048 - Hitoshi Inaba, Osamu Ishikawa
049 - Tatsuya Furukawa, Takeyuki Suzuki
050 - Etsuko Sugiura, Manami Hattori
051 - Michi Himeno
052 - Nobuyoshi Sasakado
053 - Eisaku Inoue, Yasuhiko Usuda
054 - Tatsuya Furukawa, Takeyuki Suzuki
055 - Shizuo Kawai
056 - Minoru Tanaka, Hitoshi Inaba
057 - Michi Himeno
058 - Nobuyoshi Sasakado
059 - T. Furukawa, Takeyuki Suzuki, Yoshitaka Kato
060 - Michi Himeno, Eisaku Inoue
061 - Naoto Ochiai
062 - Shizuo Kawai
063 - Nobuyoshi Sasakado
064 - Tatsuya Furukawa, Takeyuki Suzuki
065 - Ken-ichi Chikanaga, Toshiyuki Fujisawa
066 - Yasuhide Maruyama, Yoshinori Tanabe
067 - Minoru Tanaka, Yasuharu Suzuki
068 - Tatsuya Furukawa, Takeyuki Suzuki
069 - Shizuo Kawai
070 - Nobuyoshi Sasakado
071 - Yasuhide Maruyama, Makoto Bessho
072 - Hitoshi Inaba, Tomohiro Koyama
073 - Shizuo Kawai, Etsuko Sugiura
074 - Michi Himeno
075 - Kenji Suzuki, Tatsuya Furukawa
076 - Nobuyoshi Sasakado
077 - Osamu Ishikawa, Naoto Ochia
078 - Shizuo Kawai, Manami Hattori, Etsuko Sugiura
079 - Eisaku Inoue, Yasuhide Maruyama
080 - Tatsuya Furukawa, Kenji Suzuki, Masayuki Fujida
081 - Tomohiro Koyama, Hiroyuki Yokota
082 - Nobuyoshi Sasakado
083 - Shizuo Kawai, Yoshihiro Tanaka, Makoto Takahashi
084 - Eisaku Inoue, Yasuhide Maruyama
085 - Tatsuya Furukawa, Kenji Suzuki, Katsutoshi Isshi
086 - Shigeharu Suzuki, Tomohiro Koyama
087 - Nobuyoshi Sasakado
088 - Shizuo Kawai, Manami Hattori, Etsuko Sugiura
089 - Eisaku Inoue, Yasuhide Maruyama
090 - Tatsuya Furukawa, Kenji Suzuki, Katsutoshi Isshi
091 - Naoto Ochiai, Tomohiro Koyama
092 - Nobuyoshi Sasakado
093 - Shizuo Kawai, Manami Hattori, Etsuko Sugiura
094 - Yasuhide Maruyama, Chiaki Mon
095 - Tatsuya Furukawa, Kenji Suzuki, Katsutoshi Isshi
096 - Osamu Ishikawa, Hiroyuki Yokota, Naoto Ochiai
097 - Nobuyoshi Sasakado
098 - Shizuo Kawai, Manami Hattori, Etsuko Sugiura
099 - Tatsuya Furukawa, Kenji Suzuki, Katsutoshi Isshi
100 - Michi Himeno
101 - Jo Tanaka, Yasuharu Suzuki
102 - Shizuo Kawai, Manami Hattori, Etsuko Sugiura
103 - Nobuyoshi Sasakado
104 - Tatsuya Furukawa, Kenji Suzuki, Katsutoshi Isshi
105 - Michi Himeno
106 - Hiroyuki Yokota, Naoto Ochai
107 - Shizuo Kawai, Yasuhide Maruyama, Etsuko Sugiura
108 - Yasuhide Maruyama, E. Sugiura, Manami Hattori
109 - Nobuyoshi Sasakado
110 - Hideki Watanabe, Satoru Iriyoshi, Hiromi Shinoka
111 - Michi Himeno
112 - Nobuyoshi Hoshikawa
113 - Nobuyoshi Sasakado
114 - Michi Himeno
115 - (vários)
116 - (vários)
117 - (vários)
118 - (vários)
119 - (vários)

Resumo do quadro dos Diretores de Animação

Saga do Santuário 

01. Mitsuo Shindo - 11 episódios (010, 017, 022, 035, 039, 044, 049, 054, 059, 064, 068).
02. Nobuyoshi Sasakado - 10 episódios (011, 018, 024, 032, 038, 046, 052, 058, 063, 070).
02. Masahiro Naoi - 10 episódios (015, 021, 028, 036, 041, 048, 056, 061, 067, 072).
04. Shingo Araki - 8 episódios (001, 016, 023, 030, 045, 051, 057, 060).
04. Tomoko Kobayashi - 8 episódios (014, 020, 029, 031, 037, 043, 050, 073).
06. Eisaku Inoue - 6 episódios (040, 047, 053, 060, 066, 071).
07. Tetsuro Aoki - 5 episódios (002, 006, 027, 034, 042).
08. Shizuo Kawai - 3 episódios (055, 062, 069).
09. Joji Ooshima - 2 episódios (008, 025).
09. Yukihiro Makino - 2 episódios (012, 019).
09. Hisashi Takai - 2 episódios (005, 009).
09. Kenzu Hasegawa - 2 episódios (003, 007). 
13. Hirotoshi Kaneko - 1 episódio (004).
13. Goro Nakajima - 1 episódio (013).
13. Zenkichi Inamatsu - 1 episódio (026).
13. Yoshikichi Inadu - 1 episódio (033).
13. Kazuki Tadano - 1 episódio (065).

(17 diretores)

Saga de Asgard

01. Mitsuo Shindo - 6 episódios (075, 080, 085, 090, 095, 099).
02. Nobuyoshi Sasakado - 5 episódios (076, 082, 087, 092, 097).
02. Masahiro Naoi - 5 episódios (077, 081, 086, 091, 096).
02. Tomoko Kobayashi - 5 episódios (078, 083, 088, 093, 098).
05. Eisaku Inoue - 4 episódios (079, 084, 089, 094).
06. Shingo Araki - 1 episódio (074).

(06 diretores)

Saga de Poseidon

01. Shingo Araki - 4 episódios (100, 105, 111, 114)
02. Nobuyoshi Sasakado - 3 episódios (103, 109, 113)
02. Tomoko Kobayashi - 3 episódios (102, 107, 108)
04. Masahiro Naoi - 2 episódios (101, 106)
05. Mitsuo Shindo - 1 episódio (104)
05. Eisaku Inoue - 1 episódio (110)
05. Nobuyoshi Hoshikawa - 1 episódio (112)

(07 diretores)

Saga de Hades (até o ova 05 de 13)

01. Eisaku Inoue - 2 episódios (116, 119)
02. Shingo Araki - 1 episódio (115)
02. Michi Himeno - 1 episódio (115)
02. Michinori Chiba - 1 episódio (117)
02. Shingo Ishikawa - 1 episódio (118)

Geral (não contabilizando Hades)

01. Mitsuo Shindo - 18 episódios
01. Nobuyoshi Sasakado - 18 episódios
03. Masahiro Naoi - 17 episódios
04. Tomoko Kobayashi - 16 episódios
05. Shingo Araki - 13 episódios
06. Eisaku Inoue - 11 episódios
------------------------------------
07. Tetsuro Aoki - 5 episódios 
08. Shizuo Kawai - 3 episódios 
09. Joji Ooshima - 2 episódios 
09. Yukihiro Makino - 2 episódios
09. Hisashi Takai - 2 episódios 
09. Kenzu Hasegawa - 2 episódios 
13. Hirotoshi Kaneko - 1 episódio 
13. Goro Nakajima - 1 episódio 
13. Zenkichi Inamatsu - 1 episódio 
13. Yoshikichi Inadu - 1 episódio 
13. Kazuki Tadano - 1 episódio 
13. Nobuyoshi Hoshikawa - 1 episódio

TOTAL = 18 diretores de animação.

Resumo do quadro de Animadores

Saga do Santuário

01. Tatsuya Furukawa - 12 episódios (010, 017, 022, 029, 035, 039, 044, 049, 054, 059, 064, 068).
02. Takeyuki "Kenji" Suzuki - 11 episódios (010, 017, 029, 035, 039, 044, 049, 054, 059, 064, 068).
03. Noboyoshi Sasakado - 10 episódios (011, 018, 024, 032, 038, 046, 052, 058, 063, 070).
04. Michi Himeno - 8 episódios (001, 016, 023, 030, 045, 051, 057, 060).
05. Hitoshi Inaba - 7 episódios (021, 028, 036, 041, 048, 056, 072).
06. Shizuo Kawai - 6 episódios (034, 042, 055, 062, 069, 073).
07. Satoshi Shigeta - 5 episódios (002, 012, 019, 027, 034).
07. Eisaku Inoue - 5 episódios (011, 040, 047, 053, 060).
07. Takashi Sogabe - 5 episódios (026, 033, 038, 040, 047).
10. Tetsuro Aoki - 4 episódios (012, 019, 042, 043).
11. Joji Yanase - 3 episódios (001, 007, 016).
11. Takahiro Iida - 3 episódios (002, 006, 027).
11. Kunihiko Natsume - 3 episódios (003, 007, 013).
11. Shigemasa Kajiwara - 3 episódios (008, 014, 020).
11. Kimiko Tamauchi - 3 episódios (010, 017, 022).
11. Eiji Uemura - 3 episódios (008, 014, 020).
11. Yasuharu Suzuki - 3 episódios (015, 036, 067).
11. Osamu Ishikawa - 3 episódios (021, 041, 048).
11. Etsuko Sugiura - 3 episódios (037, 050, 073).
20. Junji Uesugi - 2 episódios (003, 013).
20. Norimoto Togura - 2 episódios (005, 009).
20. Tomoko Kobayashi - 2 episódios (025, 031).
20. Shigeru Murakami - 2 episódios (025, 031).
20. Yasuhiko Kamata - 2 episódios (026, 033).
20. Minoru Tanaka - 2 episódios (056, 067).
20. Yasuhide Maruyama - 2 episódios (066, 071).
27. Hironobu Saito - 1 episódio (004).
27. Makoto Takahoko - 1 episódio (004).
27. Atsuko Ishida - 1 episódio (005).
27. Yukihiro Makino - 1 episódio (006).
27. Mayumi Watanabe - 1 episódio (009).
27. Nobuyoshi Yamazaki - 1 episódio (015).
27. Eiichi Endo - 1 episódio (022).
27. Jo Tanaka - 1 episódio (028).
27. Kyoko Fukui - 1 episódio (037).
27. Hiromasa Imai - 1 episódio (043).
27. Manami Hattori - 1 episódio (050).
27. Yasuhiko Usuda - 1 episódio (053).
27. Yoshitaka Kato - 1 episódio (059).
27. Naoto Ochia - 1 episódio (061).
27. Ken-ichi Chikanaga - 1 episódio (065).
27. Toshiyuki Fujisawa - 1 episódio (065).
27. Yoshinori Tanabe - 1 episódio (066).
27. Makoto Bessho - 1 episódio (071).
27. Tomohiro Koyama - 1 episódio (072).

(45 animadores)

Saga de Asgard

01. Kenji Suzuki - 6 episódios (075, 080, 085, 090, 095, 099).
01. Tatsuya Furukawa - 6 episódios (075, 080, 085, 090, 095, 099).
03. Nobuyoshi Sasakado - 5 episódios (076, 082, 087, 092, 097).
03. Shizuo Kawai - 5 episódios (078, 083, 088, 093, 098).
05. Manami Hattori - 4 episódios (078, 088, 093, 098).
05. Etsuko Sugiura - 4 episódios (078, 088, 093, 098).
05. Katsutoshi Isshi - 4 episódios (085, 090, 095, 099).
05. Yasuhide Maruyama - 4 episódios (079, 084, 089, 094).
09. Naoto Ochia - 3 episódios (077, 091, 096).
09. Eisaku Inoue - 3 episódios (079, 084, 089).
09. Tomohiro Koyama - 3 episódios (081, 086, 091).
12. Hiroyuki Yokota - 2 episódios (081, 096).
12. Osamu Ishikawa - 2 episódios (077, 096).
14. Yoshihiro Tanaka - 1 episódio (083).
14. Makoto Takahashi - 1 episódio (083).
14. Shigeharu Suzuki - 1 episódio (086).
14. Chiaki Mon - 1 episódio (094).
14. Michi Himeno - 1 episódio (074).
14. Masayuki Fujida - 1 episódio (080).

(19 animadores) 

Saga de Poseidon

01. Michi Himeno - 4 episódios (100, 105, 111, 114).
02. Noboyoshi Sasakado - 3 episódios (103, 109, 113).
02. Etsuko Sugiura - 3 episódios (102, 107, 108).
04. Yasuhide Maruyama - 2 episódios (107, 108).
04. Shizuo Kawai - 2 episódios (102, 107).
04. Manami Hattori - 2 episódios (102, 108).
07. Jo Tanaka - 1 episódio (101).
07. Yasuharu Suzuki - 1 episódio (101).
07. Tatsuya Furukawa - 1 episódio (104).
07. Kenji Suzuki - 1 episódio (104).
07. Katsutoshi Isshi - 1 episódio (104).
07. Hiroyuki Yokota - 1 episódio (106).
07. Naoto Ochia - 1 episódio (106).
07. Hideki Watanabe - 1 episódio (110).
07. Satoru Iriyoshi - 1 episódio (110).
07. Hiromi Shinoka - 1 episódio (110)
07. Nobuyoshi Hoshikawa - 1 episódio (112).

(17 animadores)

Geral (não contabilizando Hades)

01. Tatsuya Furukawa - 19 episódios
02. Takeyuki "Kenji" Suzuki - 18 episódios
02. Noboyoshi Sasakado - 18 episódios
04. Shizuo Kawai - 13 episódios
04. Michi Himeno - 13 episódios
06. Etsuko Sugiura - 10 episódios
07. Yasuhide Maruyama - 8 episódios
07. Eisaku Inoue - 8 episódios
---------------------------------------------
09. Hitoshi Inaba - 7 episódios
09. Manami Hattori - 7 episódios 
10. Satoshi Shigeta - 5 episódios
10. Takashi Sogabe - 5 episódios
10. Osamu Ishikawa - 5 episódios
10. Naoto Ochia - 5 episódios
10. Katsutoshi Isshi - 5 episódios
15. Tetsuro Aoki - 4 episódios
15. Yasuharu Suzuki - 4 episódios
15. Tomohiro Koyama - 4 episódios
18. Hiroyuki Yokota - 3 episódios
18. Joji Yanase - 3 episódios 
18. Takahiro Iida - 3 episódios 
18. Kunihiko Natsume - 3 episódios 
18. Shigemasa Kajiwara - 3 episódios 
18. Kimiko Tamauchi - 3 episódios 
18. Eiji Uemura - 3 episódios 
25. Junji Uesugi - 2 episódios 
25. Norimoto Togura - 2 episódios 
25. Tomoko Kobayashi - 2 episódios 
25. Shigeru Murakami - 2 episódios 
25. Yasuhiko Kamata - 2 episódios 
25. Minoru Tanaka - 2 episódios 
25. Jo Tanaka - 2 episódios
32. Hironobu Saito - 1 episódio 
32. Makoto Takahoko - 1 episódio 
32. Atsuko Ishida - 1 episódio 
32. Yukihiro Makino - 1 episódio 
32. Mayumi Watanabe - 1 episódio 
32. Nobuyoshi Yamazaki - 1 episódio 
32. Eiichi Endo - 1 episódio 
32. Kyoko Fukui - 1 episódio 
32. Hiromasa Imai - 1 episódio 
32. Yasuhiko Usuda - 1 episódio 
32. Yoshitaka Kato - 1 episódio 
32. Ken-ichi Chikanaga - 1 episódio 
32. Toshiyuki Fujisawa - 1 episódio 
32. Yoshinori Tanabe - 1 episódio 
32. Makoto Bessho - 1 episódio
32. Yoshihiro Tanaka - 1 episódio
32. Makoto Takahashi - 1 episódio
32. Shigeharu Suzuki - 1 episódio 
32. Chiaki Mon - 1 episódio 
32. Masayuki Fujida - 1 episódio 
32. Hideki Watanabe - 1 episódio 
32. Satoru Iriyoshi - 1 episódio
32. Hiromi Shinoka - 1 episódio 
32. Nobuyoshi Hoshikawa - 1 episódio 

TOTAL = 55 animadores.


Fica claro que os diretores e animadores abaixo da linha pontilhada (os que menos participaram ativamente da produção) são os realizadores daqueles episódios com traços mais "diferentes" e que causam controvérsia como a Guerra Galáctica, assim como a batalha dos Cavaleiros Negros e outros episódios esparsos.

Curioso é notar o trabalho em grupos que é perceptivel em Shingo Araki e Michi Himeno; Mitsuo Shindo, Tatsuya Furukawa e Kenji Suzuki, dentre outros... Assim como é um fato intrigante o trabalho de Noboyoshi Sasakado, feito quase sempre sozinho, ou seja. A animação e direção feita somente por ele. Outro ponto curioso é o fato de sempre quando uma nova fase é iniciada a parceria utilizada para desenvolve-la é Araki-Himeno, quando a finalização, tidos como os episódios mais importantes, ou "legais" ficam a cargo até de animadores ou diretores de "menos renome".

Esta database estatística serve de análise para julgamento na qualidade da animação e produção. Cenas clássicas agora podem ter seu "criador" identificado. Escolha sua cena favorita e encontre-a neste acervo. Shingo Araki detém a maior fama do anime, mas quem sabe, sua cena preferida foi concretizada por Eisaku Inoue ou Masahiro  Naoi.

Outro ponto que deve ser debatido é o esquema rotacional de diretores/animadores na produção do anime. Poucas vezes se repetiu um mesmo diretor ou animador  (Tomoko Kobayashi eps 107 e 108 no cargo de diretor, Tetsuro Aoki eps 042 e 043 no cargo de animador, Etsuko Sugiura e Yasuhide Maruyama eps 107 e 108 também como animadores). O Anime era exibido semanalmente no japão, talvez por isto este esquema fora adotado.

1